Posted in 作者

苏轼——北宋文学家、书画家。

苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士。宋仁宗景祐三年(农历1036年十…

阅读全文 苏轼——北宋文学家、书画家。