Posted in 宋词

水调歌头·明月几时有

宋代 苏轼 丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。 明月几时有?把酒问青天。 不知天上宫阙,今…

阅读全文 水调歌头·明月几时有