Posted in 古文

大学章句序

大学之书,古之大学所以教人之法也。 盖自天降生民,则既莫不与之以仁义礼智之性矣。然其气质之禀或不能齐,是以不能皆有以知其性之所有而全之也。一有聪明睿智能尽其性者出于其闲,则天必命之以为亿兆之君师,使之…

阅读全文 大学章句序