Posted in 宋词

水调歌头·明月几时有

宋代 苏轼 丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。 明月几时有?把酒问青天。 不知天上宫阙,今夕是何年。 我欲乘风归去,又恐(惟 / 唯恐)琼楼玉宇,高处不胜寒。 起舞弄清影,何似(何时)在人间…

阅读全文 水调歌头·明月几时有